Privacy

PRIVACY POLICY IMMO DEJAEGHER - ADI IMMO

 1. Inleiding:
  Met ons privacy statement wensen wij u te informeren hoe uw persoonsgegevens door ons (kunnen) gebruikt worden wanneer u beroep doet op onze diensten/website.

 2. Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
  Ons werk bestaat erin een eigendom te verkoper/verhuren. Hiertoe gaan wij op zoek naar een potentiële koper/huurder voor het pand in kwestie. De kandidaat koper/huurder kunnen wij op deze manier op de hoogte houden van panden die hem/haar kunnen interesseren.

 3. Wettelijke basis:
  Uw gegevens worden verwerkt o.b.v. uw toestemming, het gerechtvaardigd belang, de wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst.
  • Gerechtvaardigd belang: de informatie waarvan u als klant mag uitgaan dat wij als vastgoedmakelaar nodig hebben om onze overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren;
  • Wettelijke verplichting: om de nodige documenten op te stellen (bvb. een verhuur- of verkoopsovereenkomst) moeten wij over bepaalde persoonlijke informatie beschikken (bvb. woonplaats);
  • Overeenkomst: de gegevens die wij nodig hebben om onze opdracht te kunnen uitvoeren.

 4. Het soort persoonsgegevens dat wij van u verwerken hangt af van de relatie die u heeft t.o.v. ons:
  1. Bezoeker van onze website/kantoor:
   Zolang u tijdens een bezoek van onze website/kantoor geen persoonsgegevens geeft worden deze ook niet bewaard.
  2. Vrijblijvende diensten:
   Hierbij bewaren wij enkel de gegevens nodig voor de dienst in kwestie (bvb. gegevens eigenaar bij schatting pand).
  3. (kandidaat-)huurder:
   Voor deze categorie vragen wij mogelijks o.a. volgende gegevens op: uw loonfiches, huidige woonplaats, …
   Deze gegevens worden bijgehouden van zodra u uw kandidatuur stelt. In een latere fase wanneer het pand zou gehuurd worden verwerken wij de nodige gegevens in de huurovereenkomst.
   De persoonsgegevens worden minimum 6 maand bewaard, dit op basis van de precontractuele fase.
   De wettelijke basis voor de verwerking is dan ook de “precontractuele fase”.
   Wordt beslist uw gegevens niet langer te verwerken dan kan u hiervan op de hoogte gebracht worden.
   Op basis van onze contractuele aansprakelijkheid zijn wij verplicht uw persoonsgegevens minstens 10 jaar bij te houden wanneer u daadwerkelijk een huurovereenkomst tekent.
   U hebt ten allen tijde recht op inzage en desgevallend rechtzetting van foute gegevens.
  4. (kandidaat-)koper:
   Wanneer u zich uitdrukkelijk als kandidaat-koper bij ons meldt verwerken wij volgende persoonlijke gegevens: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
   De eigenaar-verkoper wordt via de maandelijkse rapportering op de hoogte gehouden van alle activiteit m.b.t. het pand waarvan hij/zij eigenaar is, zonder dat uw persoonsgegevens hierbij worden gedeeld.
   Bij het uitbrengen van een bod wordt zowel het bod als het antwoord hierop door ons bewaard.
   Wordt er een verkoopovereenkomst opgesteld dan winnen wij alle informatie in die nodig is voor het opstellen van de overeenkomst (bvba. het rijksregisternummer). Zowel de persoonsgegevens als de verkoopovereenkomst worden nadien bewaard.
   Na afsloop van onze opdracht met de eigenaar kunnen wij hem/haar mits aangetekend schrijven een lijst bezorgen met alle kandidaat-kopers die in de loop van de opdracht interesse toonden in het pand. Hierbij kunnen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bezorgd.
   Voor het doorgeven van deze gegevens beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang: de dwingende contractuele bepaling die in de opdracht tot verkopen van het pand is opgenomen. Dit heeft als gevolg dat u zich hiertegen niet kan verzetten.
   Het is de eigenaar-verkoper verboden rechtstreeks met u contact op te nemen op basis van de aan hem/haar bezorgde lijst. Tevens is het hem/haar verboden aan iemand te melden dat u op de lijst voorkomt alsook de lijst door te geven. Na 6 maand is hij/zij verplicht de lijst in kwestie te vernietigen. Het is mogelijk dat wij de lijst met gegevens doorgeven aan een collega-vastgoedmakelaar die de opdracht overneemt.
   Behalve anders vermeld verwerken wij uw persoonsgegevens o.b.v. uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang. De gegevens worden minimum van 2 jaar bewaard.
   Bij het de opmaak van een aankoopbelofte, bod of verkoopovereenkomst bewaren wij de persoonsgegevens minimaal 10 jaar t.b.v. onze contractuele aansprakelijkheid. Na 10 jaar kan u de schrapping vragen van uw gegevens.
   U hebt ten allen tijde recht op inzage en desgevallend rechtzetting van foute gegevens.
  5. Verhuurder:
   M.b.t. een verhuuropdracht worden alle gegevens bewaard die nodig zijn om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren (bvb. contactgegevens).
   O.b.v. onze contractuele aansprakelijkheid én de wettelijke verplichtingen hieromtrent worden alle gegevens voor een periode van minimaal 10 jaar bewaard. Na 10 jaar kan u de schrapping vragen van uw gegevens.
   Wanneer wij moeten instaan voor het laten opmaken/opvragen van de nodige attesten/documenten voor de verhuur van de woning (bvb. het EPC-attest) worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de partner in kwestie.
   Wordt uw pand online aangeboden via een portaalsite (bvb. Zimmo) dan bezorgen wij enkel de gegevens m.b.t. het pand in kwestie.
  6. Verkoper:
   M.b.t. een verkoopopdracht worden alle gegevens bewaard die nodig zijn om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren (bvb. contactgegevens).
   O.b.v. onze contractuele aansprakelijkheid én de wettelijke verplichtingen hieromtrent worden alle gegevens voor een periode van minimaal 10 jaar bewaard. Na 10 jaar kan u de schrapping vragen van uw gegevens.
   Wanneer wij moeten instaan voor het laten opmaken/opvragen van de nodige attesten/documenten voor de verhuur van de woning (bvb. het EPC-attest) worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de partner in kwestie.
   Wordt uw pand online aangeboden via een portaalsite (bvb. Zimmo) dan bezorgen wij enkel de gegevens m.b.t. het pand in kwestie.
  7. Bewoner:
   Voor het verhuren/verkopen van een pand houden wij alle gegevens bij die nodig zijn om onze opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. Van zodra onze opdracht eindigt worden de gegevens verwijderd voor zover u op dat moment geen relatie meer heeft met ons kantoor.
  8. Prospect:
   Als u ons zelf vrijblijvend contacteert worden uw gegevens o.b.v. het gerechtvaardigd beland 2 jaar bewaard.
   Als wij u zelf contacteren kunnen de publiek gemaakte gegevens worden bewaard.

   Persoonsgegevens worden door ons verwerkt per categorie waartoe u behoort.

 5. Portaalsites – sociale media:

  De panden kunnen gepubliceerd worden op een portaalsite. Uw contactgegevens worden ons door de portaalsites bezorgd d.m.v. uw toestemming.
  Op onze website komen links voor naar sociale media. 
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop hun diensten werken noch hebben wij invloed op hun privacybeleid. Bij gebruik van uw sociale-mediaprofiel verwerkt de betreffende aanbieder volgens zijn beleid.

 6. Vóór 25/05/2018:
  Wat betreft de reeds vóór 25/05/2018 lopende overeenkomsten blijven wij de gegevens bewaren o.b.v een gerechtvaardigd beland.
  U heeft het recht hiertegen bezwaar aan te tekenen en de beëindiging van het bewaren van de gegevens te vragen. 

 7. Verantwoordelijkheden als verkoper/verhuurder:
  Wanneer de verkoop-/verhuuropdracht eindigt zonder dat het pand verkocht/verhuurt is kunt u als eigenaar een lijst ontvangen met de kandidaat-kopers/huurders die zich hebben gemeld voor uw pand. Op deze lijst geven wij u de persoonsgegevens van deze kandidaten.
  Als verkoper/verhuurd bent ook u geboden aan de GDPR.
  U heeft van ons de toelating de gegevens op de lijst na ontvangst te bewaren (maximaal 6 maand) en in te kijken. Na 6 maand moet u de lijst vernietigen.
  Het is verboden:
  • deze persoonsgegevens aan iemand anders door te geven, tenzij aan de vastgoedmakelaar die ons opvolgt;
  • actief contact op te nemen met deze personen.

 8. Contact:

  Voor vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
  Immo Dejaegher bvba / ADi Immo bvba
  Grote Markt 31 – 8930 MENEN
  info@immodejaegher.be   adi-immo@skynet.be

 9. Uw rechten:
  Als betrokkene hebt u:
  • recht van inzage van uw persoonsgegevens: u hebt het recht de persoons gegevens die wij van u bewaren in te kijken. Wij hebben 1 maand de tijd om op uw verzoek in te gaan. Vooraleer wij op uw verzoek ingaan kunnen wij uw identiteit vragen. Het verzoek dient per aangetekend schrijven te gebeuren. De periode van 1 maand begint te lopen vanaf datum poststempel;
  • recht op rectificatie: u kan foutieve persoonsgegevens laten corrigeren.
  • recht van gegevenswissing: u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Soms is dit niet mogelijk, bvb. als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, ...
    
   Er kan geen beroep gedaan worden op het recht op gegevenswissing om een lopende overeenkomst te beëindigen.
   Er kan geen bezwaar aangetekend worden tegen verwerkingen die wij o.b.v. (niet dwingend) gerechtvaardigd belang zouden uitvoeren.
   Ten allen tijde kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking waarvoor u eerder toch toestemming gaf.
   In beide gevallen (bezwaar en intrekken toestemming) zullen wij ophouden met de gegevensverwerking voor zover er geen andere wettelijke basissen zijn de verwerking vooraslnog zouden rechtvaardigen.

 10. Beveiliging: 
  De persoonsgegevens worden door ons op passende manier beveiligd en bewaard volgens het risico dat de verwerking ervan inhoudt en (indien van toepassing) volgens de specifieke wettelijke vereisten.

 11. Doorgeven aan derden: 
  Uw persoonsgegevens worden door ons in volgende gevallendoorgegeven aan derden:
  • met uw toestemming;
  • o.b.v. wettelijke verplichting;
  • o.b.v. een rechterlijke of administratieve beslissing.